اهداف و انتظارات مربوط به درس علوم پایه دوم

نام و نام خانوادگی:

اهداف کلی

انتظارات

تاریخ

مقیاس ها

خ خ

خ

ق ق

ن

فصل چهارم

آشنایی با ماده

آشنایی با

سه حالت ماده

 جامد- مایع- گاز تفاوت و تشابه آنها

- وسایلی که در خانه وجود دارد را دسته بندی کرده و آنها را بیان کند.

- آزمایش شیر و قند را انجام دهد و مراحل اجرای آن را توضیح و نتیجه ی آزمایش را بیان کند.

- جامد را تعریف کند  و مثالی در مورد آن بزند.

- مایع را تعریف کند و مثالی در مورد آن بزند.

- گاز را تعریف کند و مثالی در مورد آن بزند.

- مفهوم ماده را تعریف کند و مثالی در مورد آن بزند.

- ظرف هایی که در صفحه 27 کتاب کشیده شده ماده ایی که در داخل آنهاست را بیان کند.

- آزمایش سه حالت مواد را انجام دهد و مراحل اجرای آن را توضیح و نتیجه‌ی آزمایش را بیان کند.

- ماده ای مثل آب که به سه حالت می تواند تبدیل شود را نام ببرد و این تغییر حالت‌ها را بیان کند.

- تفاوت های مواد جامد، مایع، گاز را بیان کند.

- شباهت های مواد جامد، مایع، گاز را بیان کند.

 

 

 

 

 

فصل پنجم

آشنایی بیشتر با

ماده

 

آشنایی با

کلمه ی جرم و حجم و استفاده کردن آن در مقایسه ی اجسام

- آزمایش صفحه 32 کتاب مراحل اجرای آن را بیان کند و آن را انجام بدهد و نتیجه ی آزمایش را بیان کند.

- قصه ای برای وسایل نقلیه بیان کند (صفحه 33 کتاب).

- حجم اجسام متفاوت را مقایسه کرده و آن ماده ای که حجم بیشتری دارد را بیان کند.

- با مشاهده و انجام آزمایش ظروف مختلف بیان کند کدام آب بیشتری گرفته است.

- آزمایش صفحه 36 کتاب را انجام بدهد و مراحل آزمایش و نتیجه ی آزمایش را بیان کند.

- جرم اجسام متفاوت را مقایسه کرده و آن ماده ای که جرم بیشتری دارد را بیان کند.

- داستان موش و گردو را بیان کند و هدف مورد نظر داستان را توضیح دهد و به سؤالات مورد نظر داستان پاسخ صحیح دهد.

- مراحل آزمایش پنبه را توضیح دهد و انجام دهد و نتایج آن را بیان کند. 

 

 

 

 

 

فصل ششم

آشنایی با

نیرو- تولید نیرو

دسته بندی کردن نیروها آشنایی با کشش زمین

- تصویر عنوانی را مشاهده و  درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو کرده و آنها را بیان کند.

- در مسابقه ی طناب کشی شرکت می کند.

- در مورد علت برنده شدن یک گروه گفت و گو می کند.

- اجسام مختلف را به صورت کشیدن یا هل دادن حرکت می دهد و مشاهده می‌کند و توضیحاتی در مورد آنها بیان می کند.

 

 

 

 

 

اهداف و انتظارات مربوط به درس علوم پایه دوم

نام و نام خانوادگی:

اهداف کلی

انتظارات

تاریخ

مقیاس ها

خ خ

خ

ق ق

ن

ادامه فصل ششم

- کارهای روزمره را مشاهده می کند و نیروها را به دو گروه کلی (کشیدن و هل دادن) طبقه بندی کرده و آن ها را بیان می کند. (صفحه 44 کتاب)

- تصاویر را مشاهده می کند و جهت نیرو را در هر شکل تعیین می کند و آنها را توضیح می دهد. صفحه 45 کتاب

- وسایل متفاوت را رها می کند و سقوط آن ها را مشاهده کرده و علت آن را بیان می کند.

- کشش زمین را تعریف می کند.

- با مشاهده تصویر کتاب به مقایسه نیروها می پردازد و توضیح می دهد. (صفحه 47 کتاب)

- آزمایش صفحه 48 کتاب را انجام می دهد. اجسام مختلف را به فنر وصل می کند و طول فنر را اندازه می گیرد و می نویسد.

- طول فنر را در حالت های مختلف مقایسه می کند و بیان می کند.

- جواب صحیح به سؤالات می دهد.

- نتیجه ی آزمایش را بیان می کند.

 

 

 

 

 

فصل هفتم

آشنایی با

نور و سایه

چیزهایی که

از خودشان

 نور می دهد

- تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گوی کنند و آن را بیان می کند.

- یک وسیله می سازد و به کمک آن تأثیر وجود نور را در دیدن اجسام بررسی می کند و نتیجه ی آزمایش را بیان می کند.

- چشمه ی نور را تعریف می کند.

- محیط اطراف خود را مشاهده می کند و چشمه های نور را شناسایی می کند و آنها را بیان می کند.

- شکل یک چشمه ی نور را می کشد.

- استفاده هایی که از نور می کنیم را بیان می کند.

- تصاویر صفحه 52 کتاب را مقایسه می کند و آنهایی که چشمه نور دارند را بیان می کند.

- سایه را تعریف می کند و نحوه ی تشکیل شدن آن را بیان می کند.

- سایه ی اجسام مختلف را تشکیل می دهد و آن ها را مقایسه می کند و توضیح می دهد.

- فعالیت صفحه 52 کتاب را انجام می دهد و جهت های مختلف سایه را بیان می‌کند و نتیجه ی آزمایش را بیان می کند.

- سایه یک میله را در ساعات مختلف روز مشاهده می کند و هر بار تصویر سایه را می کشد و مقایسه می کند و توضیح می دهد.

 

 

 

 

 

فصل هشتم

آشنایی با

مفهوم صدا و تشکیل شدن آن

تفاوت بین صداها

- تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند و آن را بیان می کند.

- فعالیت صفحه 56 کتاب را انجام می دهد و نتیجه ی آن را بیان می کند.

- صداهای هشدار دهنده و آزار دهنده را مقایسه می کند و آن ها را بیان می‌کند.

 

 

 

 

 

 

اهداف و انتظارات مربوط به درس علوم پایه دوم

نام و نام خانوادگی:

اهداف کلی

انتظارات

تاریخ

مقیاس ها

خ خ

خ

ق ق

ن

ادامه فصل هشتم

- فعالیت صفحه 58 کتاب را انجام داده و نتیجه ی آن را بیان می کند.

- آزمایش صفحه 59 کتاب را انجام بدهد و با تغییر طول کش صدای کلفت و نازک را مقایسه کند و توضیح دهد.

- فعالیت صفحه 60 کتاب را انجام بدهد و بگوید کدام صدای نازک و کلفت دارند و نتیجه ی آن را بیان کند.

- یک تلفن ساده درست می کند و به سؤالات آن پاسخ صحیح می دهد.

- یک وسیله ی تولید صدا می سازد که می تواند صداهای نازک و کلفت تولید کند.

- صدای بلند و کلفت را مثال بزند.

- صدای بلند و نازک را مثال بزند.

 

 

 

 

 

فصل نهم

آشنایی با هوا

ضرورت اهمیت هوا

استفاده هایی که از هوا می شود

- تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند و آن را بیان می کند.

- کیسه ی نایلون را از هوا پر می کند، با باد بزن خود را باد می زند و به وجود هوا پی می برد و آن را توضیح می دهد.

- مدلی از یک چتر نجات را می سازد و آن را از یک جای بلند رها می کند و توضیحی در مورد آن می دهد.

- برای این که چتر بیش تر در هوا بماند راه حل می دهد و آن را بیان می‌کند.

- تصاویر این صفحه را مشاهده و درباره ی آن ها با دوستانش گفت و گو می‌کند و اهمیت هوا را می فهمد و آن ها را بیان می کند. صفحه 66 کتاب

- تصاویر صفحه 67 کتاب را مشاهده و درباره ی آن ها با دوستانش گفت و گو کند و استفاده هایی که از هوا می کنیم بیان می کند.

- یک لیوان را وارونه روی شمع روشن قرار می دهد و مشاهدات خود را بیان می کند، نتیجه ی کار خود را توضیح می دهد.

- با باد کردن یک بادکنک کتاب را بلند می کند و مشاهدات خود را بیان می‌کند.

- با مشاهده تصاویر درباره ی علل آلودگی هوا و ضررهای آن و راه های مبارزه با آن را بیان می کند.

 

 

 

 

 

فصل دهم

آشنایی با مفهوم هوا

و تغییرات هوا

استفاده از دماسنج

تشکیل و تولید باد

استفاده از بادنما و کاربرد آن

استفاده هایی که از

 باد می شود

- تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند و آن را توضیح می دهد.

- با کمک دماسنج دمای هوا را در هنگام صبح و هنگام ظهر در سایه و آفتاب اندازه می گیرد و در جدول یادداشت می کند.

- استفاده هایی که از دماسنج می شود را بیان می کند.

- دو تصویر را مقایسه می کند و محل خورشید را رسم می کند. صفحه 72 کتاب

- مراحل تشکیل باد را بیان کند و مثالی در مورد آن بزند.

- فعالیت صفحه 73 کتاب را انجام بدهد و از این وسیله چه استفاده ای می‌کنند را بیان کند.

- در مورد استفاده از باد توضیحاتی می دهد.

- بادهایی که باعث خسارت می شوند را توضیح می دهد.

 

 

 

 

 

 

اهداف و انتظارات مربوط به درس علوم پایه دوم

نام و نام خانوادگی:

اهداف کلی

انتظارات

تاریخ

مقیاس ها

خ خ

خ

ق ق

ن

فصل یازدهم

آشنایی با

تغییرات زمین

اثراتی که آب بر روی سطح زمین می گذارد

اثراتی که باد بر روی سطح زمین می گذارد

- تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و همکلاسی های خود گفت و گو می کند و توضیح می دهد.

- تغییراتی که آب بر روی سطح زمین می گذارد را بیان می کند.

- شکل های صفحه 76 کتاب را مقایسه کرده و توضیحاتی که در مورد آنها می‌دهد.

- فعالیت صفحه 77 کتاب را انجام داد و مراحل آن را بیان می کند و به سؤالات آن پاسخ صحیح می دهد و نتیجه ی آزمایش را بیان می کند.

- تغییراتی که باران شدید یا سیل بر روی زمین ایجاد می کند را بیان می‌کند.

- به وجود آمدن تپه های ماسه ای را توضیح می دهد.

- تغییرات بر روی سطح زمین های جنگل بیشتر است یا بیابان توضیح می‌دهد.

- عواملی که باعث جلوگیری تغییرات سطح زمین می شود را بیان می کند.

- تغییرات روی سطح زمین در اثر باد و آب را با هم مقایسه کرده و بیان می‌کند کدام یک بیشتر تغییرات ایجاد می کنند را، بیان می کند.

- شکل های صفحه 78 کتاب را توضیح می دهد.

- شکل های صفحه 79 کتاب را مقایسه کرده و توضیح می دهد.

 

 

 

 

 

فصل دوازدهم

آشنایی با

عوامل و علت هایی که باعث رشد موجودات زنده می شود

- تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند و آن را توضیح می دهد.

- مفهوم رشد را با توجه به تصاویر صفحه 81 کتاب بیان می کند.

- قد یکدیگر را اندازه می گیرند.

- عددها را در جدول وارد و مقایسه می کند.

- عواملی که باعث رشد موجود زنده می شود را بیان می کند.

- در مورد تصاویر صفحه 83 کتاب توضیح می دهد.

- ویژگی های غذاهایی را که باید استفاده کنیم و باعث رشد بدن می شوند را بیان می کند.

- در مورد تصاویر صفحه 84 کتاب توضیح می دهد.

- کارهای یک انسان پاکیزه و سالم را بیان می کند.

- در مورد تصاویر صفحه 85 کتاب توضیح می دهد.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:56  توسط   |